Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Ďakujem za Vašu návštevu na mojich stránkach, teší ma Váš záujem. Beriem ochranu vašich súkromných údajov vážne a chcem, aby ste sa pri návšteve mojich internetových stránkach cítili dobre.

Pokiaľ ste mojim zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete mi svoje osobné údaje. Ja zodpovedám za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré mate v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

Kto je správca?

Magic Benefits, s.r.o., Mgr. Martina Pecháčková, IČO: 50 915 932, DIČ: 2120536132 s miestom podnikania Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica, Slovenská republika, Spoločnosť je zapísaná na Okresom súde Banská Bystrica oddiel Sro vložka  32189/S. ktorá od 20.7.2017 prevádzkuje webovú stránku www.martinapechackova.sk.

Vaše osobné údaje spracovávam ako správca, tj. určujem, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, po akú dlhú dobu a vyberám prípadne ďalších spracovateľov, ktorí mi so spracovávaním budú pomáhať.

 Kontaktné údaje

Pokiaľ sa na mňa budete chcieť v priebehu spracovávania obrátiť, môžete ma kontaktovať na e-mail: terapie.tinka@gmail.com .

 Prehlásenie

Prehlasujem, že ako správca vašich osobných údajov spĺňam všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

budem spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu,

plním podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov,

umožním a budem vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR

Rozsah osobných údajov a účel spracovania

Spracovávam osobné údaje, ktoré mi zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

poskytovanie služieb, plnenie zmluvy (vaše osobné údaje v rozsahu e-mailová adresa, meno a priezvisko, adresa, nevyhnutne potrebujem k plneniu zmluvy / zaslanie prístupu k online kurzu, dodanie e-produktov elektronicky / dodanie služby alebo tovaru)

vedenie účtovníctva (ak ste zákazníkom, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujem, aby som vyhovela zákonnej povinnosti na vystavenie a evidenciu daňových dokladov)

marketing, zasielanie noviniek (vaše osobné údaje /meno, e-mail/, na čo klikáte v e-maily a kedy ich najčastejšie otvárate, využívam za účelom priameho marketingu – zasielanie obchodných oznámení. Ak ste mojim zákazníkom, robím tak z oprávneného záujmu, lebo dôvodne predpokladám, že vás moje novinky zaujímajú 6 rokov od udelenia. Ak nie ste mojim zákazníkom, posielam vám novinky len na základe vášho súhlasu 6 rokov od udelenia. V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu na konci každého môjho e-mailu)

fotografická dokumentácia – živé akcie, semináre, workshopy a pod.

Vaše osobné údaje si ponechávam po dobu priebehu premlčacej doby, ak zákon nestanovuje dlhšiu dobu k ich uchovávaniu alebo som v konkrétnom prípade neuviedla inak.

Cookies

Magic Benefits, s.r.o., Mgr. Martina Pecháčková, IČO: 50 915 932, DIČ: 2120536132 s miestom podnikania Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica, Slovenská republika používa na tejto webovej stránke súbory cookie. Pri prechádzaní mojich webových stránok zaznamenávam vašu IP adresu, ako dlho ste na stránke, z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazovania webových stránok vnímam ako svoj oprávnený záujem správcu, lebo verím, že vďaka tomu vám môžem ponúknuť ešte lepšie služby.

Údaje, ktoré prevádzkovateľ takto získa, môžu byť sprístupnené ďalším spracovateľom, najmä prevádzkovateľom služieb a platforiem Google a Facebook.

Moje webové stránky je možné tiež prechádzať v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov. Používanie cookies si môžete vo svojom počítači zakázať.

Zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu je aktivované z iniciatívy návštevníka webu, vyjadreného aktívnym zaškrtnutím možnosti „Súhlasím“

Zhromaždené cookie súbory sú spracované najmä prostredníctvom služby Google Analytics, ktorú prevádzkuje spoločnosť Google Inc., so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Zozbierané cookie súbory sú následne spracované spoločnosťou Google Inc. v súlade so Zásadami ochrany súkromia, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

Ochrana

Chránim vaše osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technologického rozvoja.

Chránim ich akoby boli moje vlastné.

Prijala som a udržiavam všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

Postúpenie osobných údajov tretím osobám

K vašim osobným údajom majú prístup moji zamestnanci a spolupracovníci.

Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážem zabezpečiť vlastnými silami, využívam služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť ešte lepšie, než ja a na dané spracovanie osobných údajov sa špecializujú.

A sú to:

Facebook Ireland Ltd, 4 Grand canal square, Dublin 2, Irsko, VAT IE9692928F• Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

ZH Trading, s.r.o. (účtovníctvo)

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodnem využívať ďalšie aplikácie či spracovateľov, pre zjednodušenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujem vám však, že v takom prípade budem pri výbere na spracovateľa klásť minimálne také nároky na kvalitu a zabezpečenie ako na seba.

Postúpenie dát mimo EÚ

Dáta spracovávam výhradne v Európskej únii.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte nasledujúce práva.

Ak budete chcieť niektoré z nich využiť, prosím, kontaktujte ma prostredníctvom e-mailu na : terapie.tinka@gmail.com

Máte právo na informácie, ktoré je už plnené touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup ma môžete kedykoľvek vyzvať a ja vám doložím v lehote 30 kalendárnych dní formou e-mailu, aké vaše osobné údaje spracovávam a prečo.

Ak sa u vás niečo zmení, alebo sú vaše osobné údaje neaktuálne, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávam vaše nepresné údaje, domnievate sa, že robím spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať, alebo ak ste vniesli námietku voči spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účel spracovania.

Právo na prenositeľnosť máte, ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému. Budeme postupovať rovnako ako v prípade využitia práva na prístup, len s tým rozdielom, že vám informácie pošlem v strojovo čitateľnej podobe. Tu potrebujem aspoň 30 kalendárnych dní.

Právo na výmaz (byť zabudnutý) je vašim ďalším právom. Nechcem na vás zabudnúť, ale v prípade, že si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažem všetky vaše osobné údaje zo svojho systému aj zo služieb všetkých spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujem 60 dní.

V niektorých prípadoch som viazaná zákonnou povinnosťou, napr. musím evidovať vystavené daňové doklady po dobu stanovenú zákonom. V tomto prípade zmažem všetky osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budem informovať e-mailom.

Sťažnosť na úrade pre ochranu osobných údajov

Ak máte pocit, že s vašimi osobnými údajmi nezachádzam v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budem veľmi rada, ak najprv budete o svojom podozrení informovať mňa, aby som s tým vedela niečo urobiť a prípadné pochybenia napraviť.

Odhlásenie zo zasielania noviniek a obchodných informácií

E-maily s inšpiráciami, článkami, novinkami a inými službami vám posielam, ak ste môj zákazník, na základe oprávneného záujmu.

Ak mojim zákazníkom ešte nie ste, posielam vám ich na základe vášho súhlasu.

V oboch prípadoch môžete ukončiť odber mojich e-mailov stlačením odhlasovacieho odkazu na konci každého môjho e-mailu.

Mlčanlivosť

Dovoľujem si vás uistiť, že moji zamestnanci a spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov.

Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkov so mnou (Mgr. Martina Pecháčková).

Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej tretej strane.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25.5.2018 a nahrádzajú predošlú Ochranu osobných údajov, ktorú nájdete nižšie.

Ochrana osobných údajov platná do 25.5.2018

Ochrana osobných údajov

Vitajte na našich stránkach!

Je pre nás dôležité, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí a ich ochranu berieme vážne. Všetky osobné údaje, ktoré sú získavané počas vašej návštevy na našich stránkach, sú spracovávané v súlade so zákonom č.  122/2013 Z. z. (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Dobrovoľným vyplnením vašich osobných údajov nám týmto dávate súhlas s ich spracovaním.

Je pre nás prvoradé, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí. Využívame rôzne bezpečnostné systémy na ochranu údajov a neustále ich aktualizujeme.

Aké údaje uchovávame?

Počas vašej návštevy našich stránok zaznamenávame IP adresu, ktorú vám pridelil váš poskytovateľ internetu, z akých stránok ste navštívili našu stránku, ako dlho ste na našej stránke, ktoré konkrétne podstránky si prezeráte a pod. Tieto informácie nie sú považované za osobné a ani nie sú prepojené s vašimi osobnými údajmi.

Vaše osobné údaje zadávate dobrovoľne do rôznych formulárov na našich stránkach: registračné formuláre, objednávkové formuláre a pod. Najčastejšie uchovávame tieto osobné údaje: e-mailová adresa, meno, adresa.

Ak chcete vedieť, ktoré konkrétne údaje uchovávame k vašej osobe, radi vám ich na požiadanie poskytneme písomne. Pokiaľ by i napriek našej snahe o aktuálnosť údajov boli niektoré záznamy nesprávne, radi ich opravíme.

Cookies

Používame cookies, aby sme zistili preferencie návštevníkov web stránok a vedeli na základe toho prispôsobiť našu ponuku na mieru konkrétnemu návštevníkovi. Cookies sa môžu používať preto, aby sme zistili, či už ste naše stránky z vášho počítača niekedy navštívili.

Cookies sú textové súbory, ktoré uloží váš internetový prehliadač na váš disk v počítači. Ak si neprajete cookies ukladať, môžete ich deaktivovať vo vašom internetovom prehliadači.

Na čo tieto informácie používame?

Informácie, ktoré spracovávame, môžu byť použité na niektorú z nižšie uvedených činností: personalizovanie ponuky, zlepšenie webových stránok,  vylepšenie zákazníckej podpory, spracovanie transakcií, spracovávanie výsledkov súťaží, promo akcií, ankiet a pod., na odosielanie emailov…

Ak sa budete chcieť kedykoľvek odhlásiť z odoberania emailov, stačí, ak kliknete na odhlasovací odkaz, ktorý je umiestnený v emaily, alebo nám napíšte a my vás odhlásime.

Odkazy tretích strán

Niekedy na našich stránkach odkazujeme na služby a produkty tretích strán. Webstránky týchto tretích strán majú vlastné podmienky ochrany osobných údajov a sú nezávislé na našich. Z toho dôvodu nenesieme žiadnu právnu zodpovednosť za obsah a aktivity týchto tretích strán. I napriek tomu je našou snahou udržať vysokú úroveň bezpečnosti. Preto, ak máte akékoľvek podozrenie na nekalé chovanie týchto tretích strán, kontaktujte nás na martina@martinapechackova.sk . Ďakujeme.

Neposkytujeme vaše údaje tretím stranám

Nepredávame, neobchodujeme ani žiadnym iným spôsobom neposkytujeme vaše osobné údaje tretím stranám. Výnimkou sú overení a spoľahliví partneri, ktorí nám asistujú pri vytváraní web stránok, spolupracujú na našich projektoch a obsluhujú vás. Títo partneri sú viazaní diskrétnosťou, súhlasili s uchovávaním vašich údajov v bezpečí a považujú ich za dôverné.

Odovzdanie vašich osobných údajov štátnym organizáciám je len na základe riadne vystavených a právoplatných právnych rozhodnutí v súlade so zákonom Slovenskej republiky.

Tieto podmienky sú platné od 16.06.2017

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky alebo podnety, napíšte nám:

terapie.tinka@gmail.com

+421 944 782 204

Mgr. Martina Pecháčková

Magic Benefits, s.r.o.

Rudohorská 33

974 11 Banská Bystrica

Slovensko

IČO: 50 915 932

DIČ: 2120536132

Spoločnosť je zapísaná na Okresom súde Banská Bystrica oddiel Sro vložka  32189/S

Spodná časť formulára

Copyright © 2017  www.martinapechackova.sk

 

Všetky práva vyhradené.